วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557

แบบสรุปผลการสัมภาษณ์และผลการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น


แบบสรุปผลการสัมภาษณ์และผลการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น    
โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ครัวเรือนจากผักตบชวา
กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

  ภาพที่ 1 ป้ายหน้าบ้านทางเข้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวา
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง , 2557
 

1.ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประกอบการ 

 

ชื่อ/กลุ่ม/ผู้ให้สัมภาษณ์   :   คุณปราณี แก้วญานะ (ประธานกลุ่ม)  
ที่อยู่  :  เลขที่ 15 ถนนพระรามเก้า ซอยพระรามเก้า53
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250 กรุงเทพมหานคร 
หมายเลขโทรศัพท์  : 08 1426 3318 , 02 3746896 
E-mail / Website  :  http://www.thaitambon.com  /  http://www.thaitechno.net 
ประเภทสินค้า  :  หัตถกรรมจักสานจากผักตบชวา สินค้า OTOP ระดับสี่ดาว
สถานะของผลิตภัณฑ์  :  เหนี่ยวทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน
วิธีการจัด-วางจำหน่าย-จัดตั้งแสดงสินค้า ณ จุดขาย  : 
วางเรียงจำหน่าย ณ ที่ทำการกลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวา เขตสวนหลวง 
การจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์  http://www.thaitechno.net   
การร่วมออกร้าน 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์การแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP 
การจำหน่ายตามงานในสถานที่ต่างๆของทางรัฐบาล เช่น งานรักษ์สายน้ำ     
งานเขตสวนหลวง งานสวนหลวง ร.๙ เป็นต้น 
ความดี-สรรพคุณ-วิธีใช้ผลิตภัณฑ์  :   
ของใช้หรือสำหรับของที่ระลึก มีอายุการใช้งานยาวนาน 
ข้อมูลทั่วไป ประวัติ  :  
คุณปราณี แก้วญานะ หลังจากที่เกษียณอายุจากบริษัทแห่งหนึ่ง ได้มีความคิด 
ริเริ่มที่จะฝึกด้านงานอาชีพ งานฝีมือต่างๆ ที่กรมพัฒนาชุมชนของ 
กรุงเทพมหานคร  และวิทยากรได้มีคำแนะนำให้จัดตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวา  
โดยให้คุณปราณี แก้วญานะ เป็นประธานกลุ่ม และจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม
เมื่อ พ.ศ. 2549 โดยเริ่มแรกมีสมาชิกจำนวน 10 คน 
ปี พ.ศ. 2549 ได้รับคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ระดับสามดาว      
ล่าสุดในปี พ.ศ. 2556 ได้รับคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ระดับสีดาว 
ข้อมูลการผลิตสินค้า  :   
แรกเริ่มผลิตกระเป๋าจากผักตบชวาในรูปแบบและลวดลายที่แตกต่างกัน  
ต่อมาได้มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทตะกร้าและกล่องทิชชูขึ้นมา  
เพื่อให้มีสินค้าในการขายที่หลากหลายมากขึ้น โดยล่าสุดมีลูกค้าต้องการ 
ในรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนจากผักตบชวา 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวาสามารถรับทำรูปแบบผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการได้  

2. ข้อมูลการตลาดของสินค้า 

2.1 การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการผลิต ในปัจจุบัน  
-  วางเรียงจำหน่าย ณ ที่ทำการกลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวา เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง   
-  การจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ http://www.thaitechno.net  
-  การร่วมออกร้าน 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์การแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP 
-  การจำหน่ายตามงานในสถานที่ต่างๆทางรัฐบาลหรือหน่วยงานจากเขต เช่น 
   งานเขตสวนหลวง งานสวนหลวง ร.๙ เป็นต้น 
2.2   ราคาจำหน่าย    
-  ราคาขึ้นอยู่กับสินค้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆตามความเหมาะสม  

3. สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่เกิดขึ้น/ความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

 3.1 สภาพปัจจุบัน/ ปัญหาที่เกิดขึ้น/อุปสรรค 
 -  ราคาของสินค้าผลิตภัณฑ์แต่ละรูปแบบเป็นไปตามความเหมาะสมของสินค้า 
    แต่ยังมีเรื่องของการต่อรองราคาสินค้าในผลิตภัณฑ์     
 -  ล่าสุดจากที่ผู้ประกอบการได้เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มสินค้า OTOP  
    หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แล้ว จึงได้เล่งเห็นถึงความสำคัญต่อ LOGO  
    ของผลิตภัณฑ์สินค้า เพื่อบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้านั้น 
 -  การรับฟังข้อเสนอแนะและคำแนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์ผักตบชวา
3.2 คู่แข่งทางการค้าในพื้นที่ 
 -  ไม่พบคู่แข่งทางการค้าภายในพื้นที่  
 -  คู่แข่งทางการค้าระหว่างจังหวัด เฉพาะการจำหน่ายระหว่างศูนย์ร่วมแหล่ง OTOP
3.3 ความต้องการพัฒนา ผลิตภัณฑ์เดิม/สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่/บรรจุภัณฑ์เดิม/บรรจุภัณฑ์ใหม่ 
 -  การสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดและแปรรูปที่หลากหลาย
    เพื่อเพิ่มการเลือกซื้อสินค้าให้มากขึ้น 
 -  ต้องการสร้างสรรค์งานออกแบบอัตลักษณ์สำหรับโลโก้ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นที่น่าจดจำ 
 -  การสร้างแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ผักตบชวาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางสินค้า
    ให้ดูมีระดับขึ้นมาอีกขั้น พร้อทั้งยังสามารถนำไปตีตลาดในต่างประเทศได้

บรรจุภัณฑ์ที่มอบให้ทีมงาน เพื่อทำการศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ และศึกษาเป็นต้นแบบ 

1. โครงสร้าง (Structure)  ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จริง
-   กระเป๋าจักสานจากผักตบชวา
-   กล่องทิชชู่จักสานจากผักตบชวา
-   ป้ายติดราคา 
-   คำอธิบายการเก็บรักษา 

2. ข้อมูลที่ได้มาเพื่อทำการศึกษาต่อ
-   เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับผักตบชวา
-   แผ่พับ
-   นามบัตร 


ชื่อผู้บันทึก  นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง   วันที่ 23/04/57 
ลงชื่อ  คุณปราณี แก้วญานะ  ผู้ให้สัมภาษณ์ข้อมูล   วันที่ 23/04/57


ภาพที่ 2 การสนทนาสอบถามข้อมูลจากผู้ประกอบการ
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง , 2557
ภาพที่ ตัวอย่างผลิตภัณฑใบรับรองประกาศนียบัตจาก OTOP
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง , 2557

 
ภาพที่ ตัวอย่างผักตบชวาแห้งก่อนที่จำมาแปรรูปเป็นลิตภัณฑ์ต่างๆ 
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง , 2557
ภาพที่ 5 ตัวอย่างการสาน ถักทอ จากผักตบชวา
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง , 2557
ภาพที่ 6 ตัวอย่างวิธีการสานถักทอจากผู้ประกอบการ 
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง , 2557 
ภาพที่ 7 ป้ายคำอธิบายวิธีการเก็บรักษของผลิตภัณฑ์ผักตบชวา
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง , 2557
ภาพที่ 8 ป้ายบอกราคาแต่ละผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง , 2557
ภาพที่ 9 ถ่ายภาพร่วมกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวา
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง , 2557
ภาพที่ 10 ถ่ายภาพร่วมกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวา
ที่มารูปภาพ : นางสาวศุทธินี  แซ่ตั้ง , 2557